• آسان کود  با هدف کمک به افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در واحد سطح و ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و افزایش بهره وری از منابع طبیعی و حمایت از کشاورزی پایدار در کشور تاسیس گردیده است.
  • کیفیت از دیدگاه شركت امری فراگیر و متأثر از عملکرد اعضای شرکت بوده و تحقق آن در گرو مشارکت تمامی کارکنان می باشد.
  • این شرکت خود را ملزم به اجرای دقیق همه ابعاد خط مشی کیفیت با هدف نیل به کسب و ارتقاء رضایت مشتری و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت می داند.

    اطلاعات تماس

  • مشهد، خیابان شریعتی ۴۰، مجتمع آرتا، طبقۀ سوم، واحد ۳۰۹
  • ۰۵۱-۹۱۰۱۱۱۸۰
  • ۰۹۰۲۴۰۷۶۰۰۷
  • info@asankood.com